ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਿਲਮਟ ਐਕਸਟ੍ਰੂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ

2002 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਝਾੜੂ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਐਕਸਟਰੂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ